วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)โคมถนน LED จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเรียงหินธรรมชาติกันน้ำกัดเซาะถนนพัง หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณฟาร์มม้าพรอนันต์) หินธรรมชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.50 เมตร หรือพื้นที่เรียงหิินธรรมชาติกันน้ำกัดเซาะไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยเจ๊ติ๋ม) ขนาดผิดจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง/ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง)แบตเตอรี่ FB 135 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (คุ้มหน้าโรงเรียนวัดขนงพระเหนือ) โดยเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและระบบไฟฟ้าพร้อมระบบท่อสูบส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณซอยข้างสำนักงาน อบต.ขนงพระ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยนายขาว) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทร์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ทั้งระบบภายในภายนอกสำนักงาน อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยนางเปลียว) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง/ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง