วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ในเขตความรับผิดชอบของอบต.ขนงพระ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธาฯ)รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขต-2740 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานชำรุด ห้องประชุมชั้น 2 และบริเวณหน้าห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคารเก็บของ รวมจำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธาฯ)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข) หมายลขทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาสุข (ซอยบ้านพี่ดวงใจ) หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง