วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกข้างสำนักงาน อบต.ขนงพระ) หมู่ที่ 1 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) หมึกFuji Xerox 355 จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขนงพระเหนือ (บริเวณทางไป รพ.สต.ขนงพระเหนือ) หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายจิระเดช หลุยจันทึก ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวธนัชพร เพ็ขรสุข ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกลี่ยถนน หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ถนนสายบ้านนา-ขนงพระเหนือ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มบ้านหนองกรวด) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคขุดดิน วางท่อเมนประปา หมู่ 7 และ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง