วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายกรวุฒิ ศรีธร ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ผอ-๖๑๓๑ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด)เต็นท์ขนาดใหญ่(ทรงโค้ง)ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ จำนวน ๖๑ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๖๑ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง