วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม.(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผค-๕๒๗๗ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล(สำนักปลัด)รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองสาธารณสุขฯ)เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า - ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง