วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล(คุ้มสี่แยกพัฒนา - บ้านนายอำนวย) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนงพระกลาง (ซอยสุจิปุริ) หมู่ที่ 5 ท่อระบาย คสล.0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมบ่อพักตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตรื พร้อมคืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยสไบทอง) วางท่อระบายน้ำ คสล 0.60 ม. จำนวน 95 ท่อน และบ่อพักน้ำจำนวน 10 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา(กองการศึกษาฯ)เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ขนงพระ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (บริเวณหนองหินแยกประทุน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กค - ๗๒๔๖ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง