วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๑๖ เที่ยวๆละ ๑,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๒ บ้านผาสุข(ซอยนวพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola sale) เสา คสล. แรงอัดสูง 6 เมตร ขนาด 6 นิ้ว 6 นิ้ว โคมไฟโซล่าเซลล์ LED Hipower ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเนม/ตร.ฟ. แผ่นโซล่าเซลล์ 6v/30w แบตเตอร์รี่ 30,000 mAh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายศรราม ทองเทพ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวปิยธิดา สระพรม ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายครรชิต เบิกบาน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง