วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมากิจกรรมบ้านลม(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)แบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 4 บ้านคลองหินลาดและปรับเกลี่ยพื้นที่อบต.ขนงพระ(บริเวณด้านหลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ทำป้ายไม้ตั้งโต๊ะแกะสลักอักษรนูน จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง