วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายพัฒนา ถวิลคำ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายภูไทย ขานจันทึก ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายวสันต์ แสนโต ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายวิสันต์ อินสุข ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายอุบล แสงอุทัย ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(ซอยวัดประดู่งามทรงธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการย้ายสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ พร้อมตัดถนนลาดยางปรับเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยลุงนาคผัง 15 ) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม(วัดประดู่งามทรงธรรม) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยคุ้มบ่อหลวงแยก 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง