วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระเฉด หมู่ที่ 3 (สายที่ 1 ซอยนายช้าง) (สายที่2 ซอยดำ) (สายที่ 3 ซอยตาพงษ์) (สายที่ 4 ซอยนายมา) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ว่างท่อเมน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ยาง Prime Coat จำนวน 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0046 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกระจก(กองคลัง) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาด 2.50x4.0 เมตร จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง