วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๔ หลัง และชั้นวางคุณหนู ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๑๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)น้ำดื่มประจำเดือน กรกฎาคม 2566 เพื่อต้องการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ใช้ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน 84-5411 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน ผอ-6131 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) ทะเบียน กต-4128 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-45-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวกนกวรรณ คงเจริญ ระหว่างวันที่ 17 -31 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง