วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยอารีย์เขาใหญ่) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ)ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
หนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา (ท่อ PE) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยเมษา) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 765 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คนค - ๘๓๗ นม.(กองคลัง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกระบายน้ำ(กองช่าง)หมู่ ๓ บ้านบุกระเฉด(คุ้มทุ่งลีบ้านตาวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง