วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อประปา หมู่ ๕ บ้านขนงพระกลาง(บ้านนายเอี๊ยบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กต-๔๑๒๘ นม(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยนายประทวน ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมขนย้ายวัสดุไปทิ้ง หมู่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๒ ตัวๆละ ๔๔๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 5 (ซอยนายโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(หน้าฟาร์มแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๙๐ - ๒๑๐๑ นม(สาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๕-๐๐๐๕ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๑๗ เที่ยวๆละ ๑,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง