วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 16 ตัว และพัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม.(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวสำหรับผู้มาติดต่อ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๔ ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเครื่องเลเซอร์วัดระยะ ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพาจำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทร์หอม) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 766.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,298.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถสามล้อจีนจำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง