วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด) เสื้อม่อฮ่อมพร้อมปัก จำนวน 11 ตััว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแบคโฮขุดดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับเกลี่ยขุดตักบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต-๔๑๒๘ นม(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม(กองสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox รุ่น S2010 จำนวน 4 กล่องๆละ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox S๒๐๑๐(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายสราวุธ ยนพิมาย ระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง