วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายสันติ สวยศรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายก่อการ ภัทรศักดิชัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายอำนาจ ไทยกลาง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายบุญโชค สวยศรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) นายกรวุฒิ ศรีธร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจันทน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถกระเช้า ทะเบียน 85-7642 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง