วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด, หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า, หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ซ่อมแซมบำรุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู,หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม และหมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล(กองช่าง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม และ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดเปิดทางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยตาพงษ์) และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอย 7 ศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยพื้นที่ไหล่ทางบริเวณ ถนนสายคุ้มคลองเสือ -บ้านไร่ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮแย็กสกัดถนนคอนกรีตเพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า(ซอยสใบทอง) และ หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด,หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า,หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง