วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ และ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ในการซ่อมแซมถนน(กองช่าง)จำนวน 34 เที่ยวๆละ 150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กก. จำนวน 800 ถุงๆละ 117 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 34 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง