วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นางสาวอุบลรัตน์ นงค์สันเทียะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายครรชิต เบิกบาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่หมู่ที่ 3บ้านบุกระเฉด(บริเวณหน้าโรงแรมออซีซั่น)เชื่อมหมู่ที่ 14 (หน้าค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 700 ถุงๆละ 115 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด)ชุดเอี้ยมแบบเต็มตัวพร้อมรองเท้าบูชแบบยาว(เบอร์42,43 อย่างละ 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 200x120 cm. จำนวน 1 ป้ายๆละ 300 บาท(สำนักปลัด)โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่างมั่นใจ(การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตพืชปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 250x150 cm. จำนวน 1 ป้ายๆละ 500 บาท(สำนักปลัด)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(สำนักปลัด)โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่างมั่นใจ(การเลี้ยงใส้เดือนเพื่อผลิตพืชปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง