วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 16 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านผาสุข หมู่ 12 (คุ้มหลังโบสถ์ ม.12 - สามแยกสนามกีฬาเชื่อม ม.12) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,638 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้ม ปตท) ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร ช่วงที่2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,248.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0005 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม(สำนักปลัด) จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อประปาหมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง(ซอยครูโรมรัน) หมู่ 7 บ้านประดู่บากและขุดรื้อป่าบริเวณเขตทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)จำนวน ๑๗ ชุด(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x1.20 เมตร(สำนักปลัด)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(สำนักปลัด)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง