วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 1 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปาหมู่ 8 บ้านหนองตะกู (กองช่าง)บริเวณหลังบ้าน ส.อบต.นิคม แก้วศรี ระยะทาง 300 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x1.20 เมตร(กองการศึกษาฯ)จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง