วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายพัฒนา ถวิลคำ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายวสันต์ แสนโต ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายวิสันต์ อินสุข ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายกฤษฎา พยัคฆะ ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายก่อการ ภัทรศักดิชัย ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายภูไทย ขานจันทึก ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายอุบล แสงอุทัย ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายครรชิต เบิกบาน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง