วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายถวิล พลจันทึก ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุขฯ) นายสันติ สุทธิประเสริฐ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-เดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ค่าเช่าบริการกล้องวงจรปิด CCTV และเครื่องบันทึกภาพ NVR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางคลองกระโดด (โดยทำการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส) บ้านขนงพระใต้ (บริเวณคลองกระโดด) หมู่ที่ 2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 3 บ้านบุกระเฉดซอยสตาร์แลนด์(บริเวณบ้านอาจารย์อรรถพล) หมู่ 10 บ้านตะเคียงทอง คุ้มบ่อโยก(ซอย 4 -ซอย 5ซอย 2 ซอย4 ซอย6) หมู่ที่ 3 ซอยสตาร์แลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่1 หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณบ้านนางสายบัว มั่นจันทึก) จุดที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข(ซอยนพพล) จุดที่ 3 หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (ถนนสายบ้านประดู่งาม - ถนนสายนิคมหนองสาหร่าย -ซับพลู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมว่างท่อระบายน้ำ ตัดถนนคอนกรีต (กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ซอยเมษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮปรับเกลี่ยทิศทางน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง(ถนนสะพานข้ามมอเตอร์เวย์) จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง