วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำภายในพื่นที่ตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่12 บ้านผาสุข จุดที่ 1 (บริเวณซอยคลองกระโดด) จุดที่ 2 (บริเวณหน้าบ้านนายวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณถนนนิคมวังกะทะ - สามแยกบ้านนายเมี้ยน) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 658.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,632.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(กองช่าง)ซับเมิร์ช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถเครน 30 ตัน และรถบรรทุก 18 ล้อ(กองช่าง)จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (สำนักปลัด) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ(กองสาธารณสุขฯ)ทะเบียนรถ ขต-2740 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 026-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ)จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ)จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง