วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม.(กองสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola sale) เสา คสล. แรงอัดสูง 6 เมตร ขนาด 6 นิ้ว 6 นิ้ว โคมไฟโซล่าเซลล์ LED Hipower ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเนม/ตร.ฟ. แผ่นโซล่าเซลล์ 6v/30w แบตเตอร์รี่ 30,000 mAh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมลอกรางระบายน้ำ หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑๐ คิวๆละ ๑,๘๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๑๖ เที่ยวๆละ ๑,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๒ บ้านผาสุข(ซอยนวพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง