วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกันยายน 2565
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้(ซอยศาลเจ้าพ่อ-อารีย์เขาใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา (ท่อ PE) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยนายขาว) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 840 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ(สำนักปลัด) ทะเบียน 88-0638 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 013-55-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 8 สายทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง