วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่บาก หมู่ที่๗ (บริเวณสามแยกถนนนิคมหนองสาหร่าย-ซับพลู-วัดเกิดแก้วนิมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านผาสุข หมู่ 12 (สามแยกสนามกีฬา ม.2 - ม.12 บ้านผาสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธา)ทะเบียนรถ 88-2812 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก(สาธา)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธา)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรเปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งภายในตำบลขนงพระ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง