วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
หนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ระดับปฐมวัย ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา (ท่อ PE) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยเมษา) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 765 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คนค - ๘๓๗ นม.(กองคลัง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๔๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกระบายน้ำ(กองช่าง)หมู่ ๓ บ้านบุกระเฉด(คุ้มทุ่งลีบ้านตาวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อประปา (กองช่าง) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (หน้าวัดหนองผักแว่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์(กองช่าง) ปรับเกลี่ยพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยตาพงษ์) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้มบ่อโยก) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้ม ปตท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง)เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(ซับเมิร์ช) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง