วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน (กองช่าง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข(ซอยนายวีระ) และหมู่ที่ 1 (คุ้มคลองเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยนายประทวน ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรคแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรคแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง) ขุดวางท่อประปา หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บ้านนายเอี๊ยบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๗๖๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อประปา หมู่ ๕ บ้านขนงพระกลาง(บ้านนายเอี๊ยบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมขนย้ายวัสดุไปทิ้ง หมู่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง