วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา(กองช่าง) หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ,หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู ,หมู่ 7 บ้านประดู่บาก และขุดวางท่อเมนประปา ถังแชมเปนหน้า อบต. ถึงหลังบ้านพัก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง ติดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่สมยง อ่อนจันทึก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ และพื้นที่ผิวจราจรเป็นคอนกรีต พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม สายที่ 1(ซอยบ้านผู้ใหญ่สุพล) สายที่ 2 (ซอยบ้านนายสายยนต์ บุตบุตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ- บ้านป้าสุวรรณ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง ติดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานราก
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ในการจัดงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง