วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(คุ้มบ่อสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ช่าง)จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (คุ้มเจริญจิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างทางเข้า-ออกรถเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมขนย้ายเศษวัสดุน้ำไปทิ้งและบรรเทาสาธารณภัย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมนประปา(กองช่าง)หมู่ที่7จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สาธารณสุข)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุข)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานม่านปรับแสง(สาธารณสุข)จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล(กองช่าง)หมู่ที่8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง