วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox รุ่น S2010 จำนวน 4 กล่องๆละ 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม(กองสาธารณสุข) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ขต-๒๗๔๐ นม(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox S๒๐๑๐(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ในการซ่อมแซมถนน(กองช่าง)จำนวน 34 เที่ยวๆละ 150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กก. จำนวน 800 ถุงๆละ 117 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 34 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง