วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๗ และ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายสราวุธ ยนพิมาย ระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 (คุ้มหนองกรวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 (ซอยบุญเทา) ขนาดผผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 776 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยตาแตมป์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x4 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) โครงการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางคลองกระโดด (โดยทำการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณคลองกระโดด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตไหล่ทางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนา-บ้านขนงพระเหนือ) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง