วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา(กองช่าง)หมู่ที่3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สาธารณสุข)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนงพระใต้ (ซอยนางเจียม) หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ(กองช่าง)หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์รับส่งวิทยุระบบ VHF/FM (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ดินลูกรัง จำนวน 14 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง