วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม สายที่ 1(ซอยบ้านผู้ใหญ่สุพล) สายที่ 2 (ซอยบ้านนายสายยนต์ บุตบุตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
5  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกบ้านใหญ่ธรรมชาติ- บ้านป้าสุวรรณ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
4  เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
4  เม.ย. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่สมยง อ่อนจันทึก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ และพื้นที่ผิวจราจรเป็นคอนกรีต พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)เก้าอี้พลาสติกแบบหนา มีพนักพิง พร้อมสกรีนข้อความ อบต.ขนงพระ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปิดเทอม เดือนเมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปิดเทอม เดือนเมษายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง