วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮ(กองช่าง)ขุดวางท่อประปาหมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง(ซอยครูโรมรัน) หมู่ 7 บ้านประดู่บากและขุดรื้อป่าบริเวณเขตทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน 16 เที่ยวๆละ 1,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)จำนวน ๑๗ ชุด(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2x1.20 เมตร(สำนักปลัด)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์(สำนักปลัด)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง