วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกระจก(กองคลัง) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 4 บ้านเนินเขา) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาด 2.50x4.0 เมตร จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการติดกิ่งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 10 บริเวณบ้านตะเคียนทอง ติดกิ่งโคมไฟ จำนวน 12 ต้นพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ภายในตำบลขนงพระ ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 จำนวน 10 ต้น,หมู่ที่ 6 จำนวน 5 ต้น,หมู่ที่ 9 จำนวน 20 ต้น,หมู่ที่ 14 จำนวน 15 ต้น,หมู่ที่ 15 จำนวน 10 ต้น พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ช่วงที่ 1) ติดตั้งโคมไฟฟเช้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 11 ต้น รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ 11 (สามแยกฤทธา) ติดตั้งโคมไฟฟเช้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ต้น พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด-ห้าแยกคลองหินลาด) จำนวน 12 ต้น พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง