วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งการ์ดเลนและกระพริบไฟ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยนายประทีป) ติดตั้งการ์ดเลนและกระพริบไฟระยะ 20 เมตร ไฟกระพริบเตือนชะลอความเร็ว 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือน มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก ซอยนพมาศ(บริเวณหน้าบ้านผู้กำกับ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื้อพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน 88-2812 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถประปา(กองช่าง)ทะเบียน ผอ-6131 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) ทะเบียนรถ กค-7246 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-39-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้า (กองช่าง) ทะเบียนรถ 85-7642 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง