วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถเครน 30 ตัน และรถบรรทุก 18 ล้อ(กองช่าง)จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) (สำนักปลัด) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ(กองสาธารณสุขฯ)ทะเบียนรถ ขต-2740 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 026-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ)จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ)จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียนรถ 84-5411 นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า(กองช่าง)ทะเบียนรถ 85-7642 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อดั้ม(กองช่าง)ทะเบียนรถ 84-5411 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานซ่อมบำรุง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง