วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายธวัชชัย รัตนสิงห์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซ่มรถขยะ(กองสาธารสุข) ทะเบียน 88-2812 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงห้องนายก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(สาธารณสุข)ทะเบียน 85-7242 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข) ทะเบียน85-7242 นม หมายเลขครุภัฑณ์ 011-51-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (สาธารณสุข) ทะเบียน84-5411 นม หมายเลขครุภัฑณ์ 011-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายภูไทย ขานจันทึก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง) นางสาวนนทกาญจน์ ก่อกลาง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษา) นายอนิรุต สินสูงเนิน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายกิตติพงษ์ โพสุนทร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง