วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายเจษฎา มุ่งต่อกลาง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ซักผ้าเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon 488-65-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโครขุดซ่อมท่อเมนประปา หมู่8 บ้านหนองตะกู คุ้มอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายกฤษฎา พยัคฆะ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายถวิล พลจันทึก ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสันติ สวยศรี ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง