วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองสาธารณสุข)นายอำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองสาธารณสุข)รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๗๒๔๖ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Tesk Kit (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง