วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2564 จำนวน 5 โรงเรียน (ประจำเดือน ธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถแม็คโคร (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวศศิวิมล นนท์ขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายจิระเดช หลุยจันทึก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑,๔๒๐-๕๒-๐๐๑๐และ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง