วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด)จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดเพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง(ซอยนายหรั่ง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักน้ำ 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้เสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง