วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมปลั๊กไฟ และเก้าอี้ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารในงานเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยยะ (สาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน 84-5411 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง)เครื่องพิมพ์ Muitifunction หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง)เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝาก CITIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง