วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้(กองช่าง)ซับเมิร์ช 1.5 แรง 12 ใบพัดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง)ปั้มบาดาล4แฟรงกลิ้ง 1.5 แรง 12 ใบพัดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองช่าง)รถยนต์ ทะเบียน กพ-๔๔๗๐ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/ 2564( ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด)โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการดึงซับเมิร์ชตัวเก่าขึ้นจากบ่อ และติดตั้งใหม่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง