วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมนประปา(กองช่าง)หมู่ที่7จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สาธารณสุข)จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุข)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานม่านปรับแสง(สาธารณสุข)จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล(กองช่าง)หมู่ที่8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา(กองช่าง)หมู่ที่3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สาธารณสุข)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง