วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กองสาธารณสุข เงินทุนสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนในตำบลขนงพระ ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ในวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย เพื่อใช้ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่และทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำและอาคารที่ใช้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ในวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ในวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๔(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(บริเวณหน้าปั้มบ้านสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการขุดดินวางท่อ พร้อมจัดหาดินถมปรับระดับ หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า ขนาด 13x14 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระในการปฏิบัติงานในรอบปี ๒๕๖๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง