วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลข ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ ทะเบียน ขต - ๒๗๔๐ นม(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านขนงพระกลาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยศาลเจ้าพ่อ-ซอยนายโล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุด้านการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านพวงมาลัย) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,090.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุข) รถบรรทุกกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7542 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง