วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ตู้เชื่อม) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) รถตรวจการณ์ ทะเบียน กต-4128 นม เลขครุภัณฑ์ 001-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุข หมู่ที่ 12 สายที่ 1 บริเวณคลองกระโดด สายที่ 2 บริเวณสามแยกบ้านนายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียนรถ ๘๘-๒๘๑๒ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 108 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 16 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 21 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) จำนวน 25 ครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง