วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณซอยเมษา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างห้องปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.00 พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (ซอยข้างร้านค้า ส.อบต.เสริม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5ศูนย์ (ประจำเดือน กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5 โรงเรียน (ประจำเดือน กันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหมายเลข ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๓(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)