วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2566
โครงการขยายท่อเมนประปาท่อ PE หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยเมษาแยก1) ขยายท่อเมนประปาท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 370 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ(กองช่าง) ใบพัดซับเมอร์ส จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ขยายมิดเซอร์ 1,500 วัตต์ 1 เครื่อง ชุดปากคอยูนิคลายลำโพง 26 ชุด รายการจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด สาย Drop Wire ทองแดงแท้ ยาว 3.5 กิโลเมตร ไมค์พร้อมขา 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(สำนักปลัด)เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง และ รถเข็นเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ปรับปรุงโรงเรืองสุกรพันธุ์ ขนาด 14x68 เมตร
9  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ขยายมิดเซอร์ 1,500 วัตต์ 1 เครื่อง ชุดปากคอยูนิคลายลำโพง 26 ชุด รายการจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด สาย Drop Wire ทองแดงแท้ ยาว 3.5 กิโลเมตร ไมค์พร้อมขา 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ รถแบคโฮ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ st.240 จำนวน 84 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(สำนักปลัด)เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง