วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายวิโรจน์) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ส.ค. 2564
จ้างโครงการรื้อถอนถังเดิมพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ(เปลี่ยนถังใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(บริเวณคุ้มทุ่งลี) หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณซอยหมู่บ้านประดู่งาม)ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า๓,๑๒๐ ตารางเมตรและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-5411 นม หมายเลข 011-46-0001 (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม. หมายเลข ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๙ และ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๐ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอยแรนโชว์) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,260.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง)สารส้ม 25 กก. จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง