วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมคันทางพร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กันน้ำกัดเซาะลาดคันทางและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู(บริเวณสะพานข้างบ้านผู้ใหญ่) และหมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด(บริเวณปั้มบ้านสวน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์ารบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวสายใจ เพิ่มสูงเนิน ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างออกแบบรับรองแบบจำนวน 14 โครงการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม(สัญญาต่อเนื่อง) 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอย จำนวน ๔๐๐ ลูกๆละ ๑๕๕.๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอย จำนวน ๒๐๐ ลูกๆละ ๑๕๕.๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายสมชาย เชื้อจันทึก ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายอนันต์ เนินกลาง ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง