วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองช่าง)สารส้ม 25 กก. จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น(กองช่าง)มิเตอร์น้ำ 1/2 จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข๔๑๖-๕๗-๐๐๒๘(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณคอสะพาน บ้านปิ่นทอง (บริเวณสะพานวัดกะเจียว) หมู่ที่ 14 ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.45 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกบ้านป้าสุวรรณ) ชนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5 โรงเรียน ในเขตอบต.ขนงพระ (ประจำเดือน สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ ในเขตอบต.ขนงพระ (ประจำเดือน สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง