วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม็คโครขุดท่อประปาหมู่ที่ 5 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2564 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(สำนักปลัด)เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการค่าแรงติดตั้งกระจกอลูมิเนียมสีดำ กระจกชาดำ ประตูสวิงพร้อมหน้าต่างบานเลื่อน ลูกฟูก ช่องแสงบน-ล่าง จำนวน ๒ ชุด(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) 1.5 HP 220 V 16 ใบ พร้อมอุปกรณ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายเจษฎา มุ่งต่อกลาง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)ซักผ้าเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon 488-65-0065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง