วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๗๒๔๖ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.วัดขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน) ศพด.อบต.ขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Tesk Kit (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข)ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง