วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2565
ประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนกันยายน 2565
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้(ซอยศาลเจ้าพ่อ-อารีย์เขาใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา (ท่อ PE) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยนายขาว) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 840 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ(สำนักปลัด) ทะเบียน 88-0638 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 013-55-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 8 สายทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยอารีย์เขาใหญ่) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(กองสาธารณสุขฯ) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง