วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยสุวรรณภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮลอกขยะกีดขว้างทางน้ำพร้อมรถบรรทุกล้อข้นย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ยาง Prime Coat ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านขนงพระ (บ้านขนงพระเหนือ - คุ้มคลองเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยนายวีระ) และหมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (คุ้มคลองเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน (กองช่าง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ (กองช่าง) หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข(ซอยนายวีระ) และหมู่ที่ 1 (คุ้มคลองเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยนายประทวน ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรคแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรคแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง