วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางทิพวรรณ อินสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวชนิสรา สมพงษ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายจักรกริช อินสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายพิพัฒน์ ศรีมงคล ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุขฯ) นายชัชวาลย์ การชะนะกาศ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุข) นาย พีรวัส เรือนทอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุข) นาย สมชาย ล้อมจันทึก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สาธารณสุขฯ) นาย สม อิ่มจันทึก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุข) นายสันติ สุทธิประเสริฐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ (สาธารณสุข) นาย อำนาจ ไทยกลาง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง