วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิ่นทอง (ซอยบ้านนายขาว) หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (คุ้มฟาร์มโชคชัย) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนายเอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนายมานพ-ซอยบ้านผู้ใหญ่ส่ง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,272.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 630-56-004 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธารณสุข) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างโมเดลระหัดวิดน้ำจำลอง ๑ ตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๒ เมตร (กองการศึกษา) โครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)รถแม็คโคขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง๑.๘๐ ยาว ๑.๒๐ เมตร (กองการศึกษา) โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง