วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางสาวจันทร์เพ็ญ เฟื่องจันทึก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นางทิพวรรณ อินสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นายจักรกริช อินสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองคลัง)นางสาวชนิสรา สมพงษ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองการศึกษาฯ)นายอนิรุต สินสูงเนิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรถแม็คโค(กองช่าง) ขุดวางท่อเมนประปา หมู่ ๕ บ้านขนงพระกลาง , หมู่ ๑ บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สาธารณสุข) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๕๔๑๑ นม เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) ปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักปลัด) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง