วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๒ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
โครงการติดตั้งป้ายเหล็กเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ซอย 1 คุ้มคลองสมบูรณ์),(สายที่ 2 คุ้มสี่แยกพัฒนา) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (สายที่ 1 ซอย 4 ร่มเกล้า),(สายที่ 2 ซอยผู้ช่วยสุชาติ),(สายที่ 3 ซอยคุ้มแก่นนคร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องเพาเวอร์ซับพลายของเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 467-39-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างทำตรายาง ชื่อ/ตำแหน่ง (สำนักปลัด) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านผาสุข ถนนสายสี่แยกผัง 14 เชื่อมหมู่ 7 บ้านประดู่บาก ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)