วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ 1.5HP จำนวน 1 ตู้ หมู่ 13 บ้านประดู่งาม (แท่งน้ำทางไปสำนักสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ตามโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ(เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการทาสีเสาคอนกรีตพร้อมปักเสาคอนกรีตสนามฟุตบอลบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข ถนนสายสี่แยกผัง 14 เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านประดู่บากช่วงที่ 3
20  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอยข้างวัดขนงพระใต้)
17  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง